Fagfolk og samarbejdspartnere

U-turn tilbyder sparring til fagfolk i Københavns Kommune omkring unge med rusmiddelproblemer.

Har du brug for sparring kan du ringe til vores rådgivning. Vi holder også forskellige kurser omkring unge og rusmidler, og tilbyder konsulentbistand ved større indsatser, og er VISO-leverandører for Socialstyrelsen. I Vikur, vores videns- og kompetencecenter, indsamler vi viden omkring unge og rusmidler med særligt blik for lokale forhold i København.  

 

Til sagsbehandlere og samarbejdspartnere

Vis alle

Generelt om behandlingen i U-turn

U-turns rådgivning og behandling retter sig først og fremmest mod unge københavnere under 25 år, som har et problematisk forbrug af hash, alkohol, kokain og andre rusmidler – herunder unge, der er anbragt udenfor hjemmet af Københavns Kommune i andre kommuner. U-turn er derudover et tilbud til forældre/pårørende samt professionelle samarbejds­partnere, som arbejder med målgruppen i Københavns Kommune. Alle U-turns tilbud er gratis for Borgercenter Børn og Unge og for brugerne.

U-turn er godkendt til ambulant stoffri behandling. Når unge har et forbrug eller afhængighed af benzodiazepiner (fx xanax) eller opioider (tramadol, oxycodon, fentanyl mm.), og der er behov for en lægefaglig indsats/kontrolleret nedtrapning har U-turn et samarbejde med Rusmiddelbehandling København (RK), hvor RK varetager den lægelige behandling og U-turn den sociale behandling. 

Der er behandlingsgaranti til rusmiddelbehandling for unge under og over 18 år, og kommunen er forpligtet til at iværksætte behandling indenfor 14 dage efter, at den unge har anmodet om det. Den anonyme rådgivning tager imod alle, der henvender sig personligt eller telefonisk og tilbyder en tid så hurtigt, det kan lade sig gøre. Hvis der er brug for længerevarende behandling, har U-turn en samlet kapacitet på 50 behandlingspladser ad gangen.

U-turn er et særligt ungerettet tilbud, der omfatter både individuelle samtaler, inddragelse af familie og netværk, gruppesamtaler og aktiviteter, som for eksempel sport, skrivning og musik.

Visitation til behandling

Hvis den unge er fyldt 18 år, er U-turn selv-visiterende. Det vil i praksis sige, at den unge og U-turn kan aftale, at den unge indskrives.

Hvis den unge er under 18 år, forudsætter indskrivning samtykke fra forældremyndighedsindehaver samt godkendelse fra sagsbehandler i BBU-enheden, da rusmiddelbehandling for unge under 18 år er en foranstaltning efter barnets lov § 32. Som led i indskrivningsprocessen giver den unge (og forældre) samtykke til udveksling af oplysninger mellem relevante parter i sagen.

Sparring om ungesager

U-turn tilbyder sparring til professionelle i Københavns Kommune, som arbejder med målgruppen andre steder.

U-turn står til rådighed for BBU`s sagsbehandlere for sparring og konkret rådgivning i ungesager, hvor rusmidler påvirker den unges trivsel. Vi har mulighed for at deltage i netværksmøder, gruppemøder og andre sammenhænge, hvor det er relevant at bringe det rusmiddelfaglige perspektiv i spil. Det er også en mulighed, at vi kan have afklarende og motiverende samtaler udenfor U-turn med en ung, som har brug for at møde os på neutral grund.

Indsats i grundskoler i København

Hvis I oplever, at en eller flere elever har konkrete problemer med rusmidler, som ikke kan håndteres via skolens egne indsatser f.eks. med SSP, kan I med U-turns skoletilbud tage udfordringen op og være med til at sikre, at jeres elever indgår i et miljø med fokus på trivsel og en hensigtsmæssig rusmiddelkultur.

Tilbuddet kan indeholde forskellige elementer – vi aftaler, hvad der passer til jer.

Tilbuddet består af:

  • Et indledende møde med klassens (klasse-/kontakt) lærere for at skabe afklaring ift. de konkrete problemer/udfordringer
  • Et møde med klassens elever
  • Et forældremøde – evt. sammen med eleverne
  • Et møde med alle klassens lærere – f.eks. om kommunikationen med unge, der har rusmiddelproblemer
  • Tilbud om samtaler til unge med rusmiddelproblemer, deres forældre og lærere
  • Hjælp til at skolen/klassen får udviklet og implementeret en rusmiddelpolitik og –handleplan.

Målgruppen er elever i 7.-9. klasse samt deres lærere og forældre, og indsatsen bliver udført af U-turns rådgivere/konsulenter, der har stor erfaring med unge og rusmidler.

Visitation til intensiv udgående rusmiddelbehandling

U-turn tilbyder – som en tilkøbsydelse – intensiv, udgående rusmiddelbehandling.

Der er tale om en intensiv, udgående og helhedsorienteret behandlingsindsats omkring rusmidler og relaterede problemstillinger. Indsatsen kan iværksættes overfor unge, som ikke er kendt af U-turn i forvejen, men også tilkøbes til unge, som i forvejen er indskrevet i U-turn i enten individuel behandling eller i daggruppen. Sidstnævnte hvor bekymringsgraden er så stor, at der er behov for stor intensitet i kontakten til den unge og sammenhæng i indsatsen, i og udenfor U-turn. 

Indsatsen etableres som en foranstaltning efter barnets lov § 32.

Målgruppen er overordnet set unge op til 18 år, som kan være på kanten af anbringelse og er dobbelt udfordrede af rusmidler og psykiatri. Det er unge, der typisk har været igennem flere og evt. afbrudte indsatser og /eller behandlingsforløb, og hvor bekymringsgraden er høj.

Der er tale om meget udsatte unge i ofte kaotiske liv, som kæmper med rusmidler – svære at nå, svært ved at profitere tilstrækkeligt af vores etablerede indsatser – behov for en større indsats – der vil ofte være komplekse familieforhold (forældre, der er udfordrede af rusmidler og psykiatri) – den unges egen dobbeltdiagnose-problematikker – typisk ikke i velfungerende uddannelse/beskæftigelse – i risikozonen for kriminalitet og for at blive udnyttet i forskellige sammenhænge.

Der afholdes opstartsmøde i U-turn, inden forløbet går i gang – deltagere er sagsbehandler, evt. øvrige professionelle, den unge og forældre. Her aftales mål og rammer for forløbet, dokumentation og opfølgende møder. Snitflader mellem professionelle aftales efter en konkret vurdering i et samarbejdsmøde forud for opstartsmødet.  

Visitation til afrusningsture

U-turn og Udsigten tilbyder i fællesskab afrusningsture til unge københavnere under 18 år. Turen er på 12 dage (afsted en onsdag og hjem en søndag), og den unge er afsted 1:1 med 3 forskellige voksne i 4 dage ad gangen. Det er Udsigten, der står for den praktiske afvikling af turen. De fysiske rammer er et sommerhus i Nordsjælland.
Der er ca. 20 afrusningsture om året. Turene er gratis for den unge og for BBU – enhederne.

Målgruppen for afrusningsturene er unge under 18 år,

  • som har problemer med rusmidler
  • som gerne selv vil en forandring – turen er 100 % frivillig for den unge
  • som kan indgå i 1:1 kontakt og medvirke til løsninger og samarbejde under turen
  • og hvor det vurderes, at et miljøskifte vil være af afgørende betydning for det videre forløb

Det er U-turn og Udsigten, der har visitationskompetencen og i fællesskab beslutter, om den unge kan tilbydes en tur. Visitationen beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag og i dialog med sagsbehandler om timing og plan efter turen. Der skal foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehaver og godkendelse fra sagsbehandler, da afrusningsturen er en foranstaltning efter barnets lov § 32.

U-turn kan visitere til afrusningsture for unge under 18

Rusmiddelindsatser på ungdomsuddannelser

Gennem indsatsen Ro på Rusen, tilbyder U-turn rådgivning til unge, sparring til professionelle og hjælp rusmiddelpolitikker mm. på flere af kommunens ungdomsuddannelser.

Kurser og konsulentbistand

U-turn tilbyder kurser og konsulentbistand omkring arbejdet med unge og rusmidler.

Vidensarbejde

U-turn har et videnscenter, der løbende indsamler viden om unges brug af rusmidler i Københavns Kommune. Vi laver også evalueringer af arbejdet for hele tiden at holde vores praksis vidensbaseret, og offentliggør forskellige publikationer og rapporter.

Kontakt til sparring om ungesager

Socialfaglig konsulent Lotte Rasmussen

Kontakt til visitation - indledende kontakt

Lotte Rasmussen, socialfaglig konsulent

Lotte Rasmussen, socialfaglig konsulent

Kristian H. Kofod, faglig leder

Kristian H. Kofod, faglig leder

Kontakt til visitation til afrusningsture

Lotte Rasmussen, socialfaglig konsulent i U-turn

Lotte Rasmussen, socialfaglig konsulent i U-turn

Sussi Sciuto, behandler i U-turn

Sussi Sciuto, behandler i U-turn